Тема 12
ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ, МПС, СПРЯНО ПОРАДИ ПОВРЕДА

Този пътен знак забранява:


спирането за престой
паркирането

изпреварването
движението назад

След кой от тези знаци е забранено спирането за престой върху платното за движение?

    а/                                    б/                                    в/                                   г/

 След този пътен знак:


е забранено спирането за престой
е забранено паркирането

е разрешено спирането за престой
е разрешено паркирането

Този пътен знак забранява:


паркирането
спирането за престой
престоя и паркирането

След кой от тези знаци е забранено паркирането върху платното за движени

 а/                                    б/                                    в/                                   г/

 След този пътен знак:


е разрешено спирането за престой
е забранено паркирането

е забранено спирането за престой
е разрешено паркирането

Кой автомобил е спрян правилно за престой?


само червеният автомобил
само синият автомобил

и двата автомобила

Разрешено ли е след този знак да спрете върху платното за движение за слизане на пътник от автомобила?


не
да

Разрешено ли е след този знак да спрете върху платното за движение за извършване на товарно- разтоварна дейност?

не
да

Този пътен знак:


указва място, определено за паркиране на ППС,
обслужващи хора с трайни увреждания

предупреждава за възможна поява на ППС,
обслужващи хора с трайни увреждания
забранява движението на ППС, обслужващи хора с
трайни увреждания
указва пътна лента за ППС, обслужващи хора с трайни
увреждания

Задължително ли е присъствието на водача в близост до превозното средство, когато то е спряно за престой?


да
не

 

Спряното превозно средство е в престой, когато водачът е близост до него и:


е спрял за качване на пътници
е спрял за слизане на пътници
е спрял за извършване на товарно-разтоварни работи

чака пристигането на пътник

Спряното за престой превозно средство трябва:


да не спира преминаването на другите превозни
средства

да бъде с работещ двигател
да бъде с включени къси светлини

Паркираното превозно средство трябва:


да не пречи на останалите водачи да напуснат мястото
си на паркиране
да не спира преминаването на другите превозни
средства

да не остава с включена предавка
да бъде с изключено радио

Кой от автомобилите е спрян неправилно за престой?


само товарният автомобил
само лекият автомобил

и двата автомобила

 

Кой от автомобилите е паркиран в нарушение на правилата за движение?


само товарният автомобил
само лекият автомобил

и двата автомобила

След този пътен знак спирането за престой върху
платното за движение е:


забранено
разрешено

След този пътен знак паркирането на ППС върху
платното за движение е:


забранено
разрешено

 Правилно ли е спрян за престой товарният автомобил?


да, защото е извън платното за движение
не, защото е паркиран след знак, който забранява
изпреварването
не, защото участъкът не е сигнализиран като място за
паркиране

Правилно ли е паркиран товарният автомобил?


да
не

Спирането след знака върху платното за движение
за качване на пътника е:


забранено
разрешено

За престой в населено място МПС се спира:


възможно най-вдясно на платното за движение
задължително на тротоара
на не повече от 70 см от тротоара
възможно най-вдясно на пътното платно

Спирането за престой по еднопосочен път в населено място е:


е разрешено от дясната страна на пътя
се допуска от лявата страна на пътя, ако това не пречи
на движението на ППС

е разрешено от лявата страна на пътя, без ограничения

Престоят от лявата страна на еднопосочните улици в населените места е:


разрешен, ако не се пречи на движението на ППС
забранен
разрешен без ограничение
разрешен, но само за товарно-разтоварна дейност

При тази ситуация правилно ли е спрян за престой лекият автомобил?


да, защото не пречи на движението
не, защото престоят е разрешен само от дясната
страна на платното за движение

При тази ситуация на еднопосочния път, когато и
двата автомобила са спрени за престой:


синият автомобил е спрян правилно, ако това не пречи
на движението
червеният автомобил е спрян правилно, защото за
престой се спира от дясната страна на пътя

синият автомобил е спрян неправилно, защото
престоят от лявата страна е забранен във всички
случаи

За паркиране в населено място МПС се спира:


възможно най-вдясно на платното за движение
задължително на тротоара
на не повече от 70 см от тротоара
възможно най-вдясно на пътното платно

От коя страна на еднопосочен път в населено място е разрешено паркирането?


от дясната страна
от лявата страна
от двете страни

На еднопосочен път в населено място паркирането от лявата страна е:


забранено
разрешено, когато водачът не напуска превозното
средство
разрешено, ако не се пречи на движението
забранено само за товарни автомобили

При тази ситуация правилно ли е паркиран лекият автомобил?


не, защото паркирането е разрешено само от дясната
страна на платното за движение

да, защото не пречи на движението

При тази ситуация кой от автомобилите е паркиран неправилно?


синият автомобил
червеният автомобил

Кой автомобил е паркиран правилно?


само червеният автомобил
само синият автомобил

и двата автомобила

 

Спирането върху платното за движение след този знак е:


разрешено за слизане на пътник от автомобила
забранено за извършване на товарно-разтоварна
дейност
забранено за паркиране

разрешено за качване на пътник в автомобила

Върху платното за движение след този знак е разрешено да спрете за:


слизане на пътник от автомобила
извършване на товарно-разтоварна дейност
качване на пътник в автомобила

паркиране

Къде по пътищата извън населените места е разрешен престоят?


извън платното за движение
допуска се престой най-вдясно на пътното платно,
когато пътният банкет е с недостатъчна широчина

само на специално определените за това места

На път извън населено място, където пътният банкет е с недостатъчна широчина, спирането за престой е:


разрешено най-вдясно на пътното платно
разрешено в най-дясната пътна лента
разрешено най-вдясно на платното за движение
забранено

Правилно ли е спрян за престой товарният автомобил?


да
не

Правилно ли е спрян за престой товарният автомобил?


да, защото е възможно най-вдясно на пътното платно
не, защото трябва да е извън платното за движение
не, защото участъкът не е сигнализиран като място за
паркиране

Къде по пътищата извън населените места е разрешено паркирането?


извън платното за движение
на обозначените за тази цел места

най-вдясно на платното за движение

Правилно ли е паркиран товарният автомобил на този път извън населено място?


не
да

Правилно ли е паркиран товарният автомобил на този път извън населено място?


не, защото трябва да е извън платното за движение
да, защото е възможно най-вдясно на пътното платно
не, защото участъкът не е сигнализиран като място за
паркиране

Спирането за престой е забранено:


на пешеходна пътека
на разстояние по-малко от 5 м преди пешеходна пътека

на разстояние по-малко от 5 м след пешеходна пътека

Спирането за престой е забранено:


на велосипедна пътека
на разстояние, по-малко от 5 метра преди велосипедна
пътека

на разстояние, по-малко от 5 метра след велосипедна
пътека

Забранено е спирането за престой пред пешеходна пътека на разстояние по-малко от:


5 м
10 м
15 м
20 м

Кой от автомобилите е спрян правилно за престой?


товарният автомобил
автобусът

Спирането за престой е забранено:


в тунел
в подлез

на участък от пътя, който е в ремонт
на надлез

Спирането за престой е забранено:


на мост
в тунел

непосредствено след пешеходна пътека
на участък от пътя с наклон

Спирането за престой е забранено:


в стеснен участък от пътя
в участък с ограничена видимост

на път с еднопосочно движение
на участък от пътя, който е в ремонт

 

Спирането за престой е забранено:


на платното за движение, където с пътен знак е
забранено изпреварването
върху пътна лента, предназначена за движение на
бавнодвижещи се ППС, обозначена с пътен знак
на място, където ППС закрива от другите участници в
движението пътен знак

на участък от пътя с интензивно движение

 

На кое от изброените места е забранено спирането за престой?


на места, където ППС създава опасност или е пречка
за движението
на място, където ППС закрива от другите участници в
движението сигнал на светофара
до друго, спряно за престой или паркирано ППС, от
страната на движението

на път с еднопосочно движение

 

Спирането за престой е забранено:


на места, където превозното средство би закрило
пътен знак
на места, където превозното средство би закрило
сигнал на светофара

на улици, по които се движат трамваи
пред входовете на театри и кина

Спирането за престой е забранено:


в стеснен участък от пътя
на платното за движение, където разстоянието между
ППС и пътната маркировка, забранена за пресичане, е
по-малко от 3 метра

на неосветен участък от пътя
при намалена видимост под 50 м

Спирането за престой е забранено:


на място с ограничена видимост
върху трамвайна линия
върху железопътна линия

на неосветен участък от пътя

Паркирането е забранено:


на пешеходна пътека
на разстояние по-малко от 5 м преди пешеходна пътека

на разстояние по-малко от 5 м след пешеходна пътека

Паркирането е забранено:


на велосипедна пътека
на разстояние, по-малко от 5 метра преди велосипедна
пътека

на разстояние, по-малко от 5 метра след велосипедна
пътека

Забранено е паркирането пред пешеходни пътеки, на разстояние по-малко от:


5 м
10 м
15 м
20 м

Кой от автомобилите е паркиран в нарушение на правилата за движение?

 


товарният автомобил
автобусът

Когато паркирането върху тротоара е разрешено,разстоянието между превозното средство и сградата трябва да бъде не по-малко от:


2,0 м
0,5 м
1,0 м
1,5 м

Когато паркирането върху тротоара е разрешено,допустимата максимална маса на паркираното превозното средство не трябва да е по-голяма от:


2,5 т
1,0 т
1,5 т
2,0 т

Паркирането е забранено:


на място, където ППС създава опасност или е пречка
за движението
на място, където ППС закрива от другите участници в
движението пътен знак
на място, където ППС закрива от другите участници в
движението сигнал на светофара

на път с еднопосочно движение

Паркирането е забранено:


в тунел
в подлез
на надлез

на участък от пътя с наклон

Паркирането е забранено:


в стеснен участък от пътя
в участък с ограничена видимост
върху трамвайна линия

на участък от пътя с наклон

Паркирането е забранено:


на платното за движение, където разстоянието между
ППС и пътната маркировка, забранена за пресичане, е
по-малко от 3 метра
на платното за движение, където с пътен знак е
забранено изпреварването
върху пътна лента, предназначена за движение на
бавнодвижещи се ППС, обозначена с пътен знак

на участък от пътя с интензивно движение

Паркирането е забранено:


пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия
на места, където е възможно да влизат или да излизат
пътни превозни средства
непосредствено пред входовете на гаражи, когато това
затруднява достъпа до тях

на участък от пътя в ремонт

 Паркирането е забранено:


на места, определени за ППС, обслужващи хора с
трайни увреждания
до паркирани или спряни за престой ППС, от страната
на движението
на мост

на участък от пътя в ремонт

Паркирането е забранено:


на спирките на превозните средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници
в близост до трамвайна линия, което може да затрудни
движението на трамвая

на улици, по които се движат трамваи
върху трамвайна линия

Паркирането е забранено:


непосредствено пред входовете на жилищни сгради,
когато това затруднява достъпа до тях
пред входовете на детските заведения и училищата
на прилежащите тротоари на детските заведения и
училищата

пред здравни заведения

Престоят върху платното за движение е забранен,ако разстоянието между ППС и пътната маркировка,забранена за пресичане, е:


1 м
2 м
2.5 м

3.5 м

При паркиране върху платното за движение,водачът е в нарушение, ако разстоянието между ППС и пътната маркировка, забранена за пресичане, е:


1 м
2 м
2.5 м

3.5 м

Разрешен ли е престоят на ППС в участъци от пътя, които са в ремонт?


да
не

Разрешено ли е паркирането на ППС в участъци от пътя, които са в ремонт?


да
не

Разрешен ли е престоят на ППС в стеснени участъци от пътя?


не
да

Разрешено ли е паркирането на ППС в стеснени участъци от пътя?


не
да

Престоят на ППС е забранен на кръстовище и на разстояние от него, по-малко от:


5 м преди кръстовище
5 м след кръстовище

10 м преди кръстовище
10 м след кръстовище

Паркирането на ППС е забранено на кръстовище и на разстояние от него, по-малко от:


5 м преди кръстовище
5 м след кръстовище

10 м преди кръстовище
10 м след кръстовище

При спиране за престой преди кръстовище водачът е в нарушение, ако разстоянието от автомобила до кръстовището е:


2 м
4 м

6 м
10 м

При паркиране преди кръстовище водачът е в нарушение, ако разстоянието от автомобила до кръстовището е:


2 м
4 м

6 м
10 м

В населено място предупредителният светлоотразителен триъгълник, се поставя:


на разстояние не по-малко от 30 м от повреденото ППС
в пътната лента, заета от повреденото ППС
срещу посоката на движение на превозните средства
които заобикалят повреденото ППС

на тротоара

На пътища с разрешена скорост за движение, по- висока от 90 км/ч, предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на
разстояние от автомобила, не по-малко от:


100 м
30 м
50 м
150 м

На пътища с разрешена скорост за движение до 90км/ч предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние от автомобила, не по-малко от:


30 м
50 м
70 м
100 м

Ако преместването на повредения автомобил извън платното за движение е невъзможно,отстраняването на повредата се извършва:


след поставяне на съответната сигнализация за
обозначаване на автомобила
след като водачът облече светлоотразителна жилетка

след уведомяване на контролните органи
след уведомяване на съответната пътна служба

При отстраняване на повреда по ППС, което се намира на платно за движение, водачът е задължен:


да е облечен със светлоотразителна жилетка, когато се
намира извън превозното средство
да обозначи превозното средство

да съобщи на контролните органи за повредата
да се обади на „пътна помощ”