Тема 5
Разположение на нерелсови ППС върху пътя

При тази ситуация разположението на автомобила върху платното за движение е:

 

правилно

неправилно

При тази ситуация трябва да се движа:

 

в дясната пътна лента

в по-удобната за мен пътна лента

в лявата пътна лента

Кой от автомобилите се движи неправилно по пътното платно?

 

синият автомобил

червеният автомобил

и двата автомобил

На двупосочен път, с по една пътна лента за движение във всяка посока, превозните средства трябва да се движат:

 

в дясната пътна лента

в средната част на пътя

в лявата пътна лента

При тази ситуация:

 

следва участък от пътя с двупосочно движение

лявата част на пътното платно е за автомобилите от насрещното движение

движещите се насреща автомобили са с предимство навлизаме в участък от пътя, в който е забранено разминаването

На двулентов път с двупосочно движение навлизането в лентата за насрещно движение е:

 

разрешено при изпреварване

разрешено при заобикаляне

забранено във всички случаи

разрешено винаги, когато е свободна

На двулентов път с двупосочно движение водачът трябва да се движи:

 

възможно най-вдясно по платното за движение, когато лентите не са очертани с пътна маркировка

в дясната лента, когато лентите са очертани с пътна маркировка

в по-удобната за него пътна лента

в лявата пътна лента винаги, когато е свободна

Разположението върху пътя на червения автомобил, движещ се извън населено място е:

 

неправилно

правилно

По този път извън населено място водачът трябва да се движи:


възможно най-вдясно по платното за движение, когато лентите не са очертани с пътна маркировка
в дясната пътна лента, когато лентите са очертани с пътна маркировка

в по-удобната за него пътна лента
в лявата пътна лента винаги, когато е свободна

При тази ситуация разположението на автомобила
върху платното за движение е:


неправилно
правилно

На пътно платно с двупосочно движение с три пътни
ленти, движението в средната лента е:

 


разрешено при изпреварване и заобикаляне
разрешено винаги, когато е свободна

 

На трилентов път с двупосочно движение навлизането в крайната лява лента е:

 

забранено

разрешено при изпреварване или заобикаляне

разрешено, когато не се създава опасност за движението разрешено, когато пътната лента е свободна

При тази ситуация навлизането в крайната лява лента
е:


забранено
разрешено само при изпреварване
разрешено винаги, когато лентата е свободна
разрешено, ако не се създава опасност за движението

На пътно платно с двупосочно движение, когато
платното за движение има три пътни ленти,
навлизането в крайната лява лента е:


забранено
разрешено при изпреварване
разрешено, когато е свободна
разрешено, когато има неравности на платното за
движение 

След като изпреваря синия автомобил, ще продължа
да се движа в средната лента.


неправилно
правилно

 

Кой от автомобилите се движи правилно по този път
извън населеното място?


синият автомобил
червеният автомобил
двата автомобила

При тази ситуация, на път извън населено място, на
водачите е разрешено:


да се движат в най-дясната свободна лента
да се движат в средната пътна лента, когато дясната е
заета

да се движат в най удобната за тях пътна лента
да се движат в средната пътна лента винаги, когато е
свободна

При тази ситуация, на път извън населено място, на
водачите е разрешено:


да се движат в най-дясната свободна пътна лента
да се движат в средната пътна лента, когато дясната е
заета
да навлизат в средната лента при изпреварване

да навлизат в крайната лява лента при изпреварване

При тази ситуация разположението на червения
автомобил върху платното за движение е:


неправилно
правилно

При тази ситуация, на водача е разрешено:


да навлиза в средната пътна лента при изпреварване
да навлиза в средната пътна лента при заобикаляне

да се движи в най-удобната за него пътна лента
да навлизат в карайната лява лента при изпреварване

При тази ситуация навлизанетo в лентите за
насрещното движение е:


забранено
разрешено без ограничения
разрешено, но само при изпреварване
разрешено, когато са свободни

На двупосочен път с четири пътни ленти навлизанетo
в лента за насрещното движение е:

 


забранено
разрешено без ограничения
разрешено при изпреварване
разрешено при заобикаляне

Кои от посочените условия е необходимо да бъдат
налице за да може при движение в населено място
воачът да използва най-удобната за него пътна
лента?


пътното платно да е с две и повече пътни ленти за движение в една посока
лентите за движение да са обозначени с пътна
маркировка
разрешената скорост за движение да е не по-голяма от 80
км/ч

общата маса на превозното средство да е не повече от
3,5 тона 

Кои от посочените условия е необходимо да бъдат налице за да може при движение в населено място водач да използва най-удобната за него пътна лента?


пътното платно да е с две и повече пътни ленти за движение в една посока
броят на пътните ленти и посоките за движение по тях да
са обозначени с пътен знак
разрешената скорост за движение да е не по-голяма от 80
км/ч

пътят да е с две платна за движение

Кои от посочените условия е необходимо да бъдат налице за да може при движение в населено място водачът да използва най-удобната за него пътна лента?


пътното платно да е с две и повече пътни ленти за движение в една посока
разрешената скорост за движение да е не по-голяма от 80
км/ч

пътното платно да е с не по-малко от три пътни ленти за
движение в една посока
разрешената скорост за движение да е не по-голяма от 50
км/ч

При тази ситуация задължени ли сте да преминете в крайната дясна лента, ако не успеете да изпреварите двата автомобила?

 

не

да

При тази ситуация:


е разрешено да използвам за движение най-удобната за
мен пътна лента

длъжен съм да се движа възможно най-вдясно на платното
за движение
трябва да се движа в най-дясната свободна лента

При тази ситуация разположението на червения
автомобил върху платното за движение е:


правилно
неправилно

Кой от автомобилите се движи прaвилно по този път в населено място?


само синият автомобил
само червеният автомобил

и двата автомобила

При тази ситуация водачът на червения автомобил:

 

може да продължи да се движи в лявата лента
може да използва за движение по-удобната за него пътна лента

трябва да премине в дясната лента
трябва да се движи в най-дясната свободна лента

Разположението на автомобила върху платното за движение е:


правилно
неправилно

При тази ситуация няма да извърша нарушение ако:


премина в дясната пътна лента
продължа движението си в същата пътна лента

премина в лявата пътна лента
спра пред светофара, в лентата, над която е поставен

 

image059.jpeg

При тази ситуация ще извърша нарушение ако:


продължа движението си в същата пътна лента
премина в лявата пътна лента
спра пред светофара, в лентата, над която е поставен

премина в дясната пътна лента

При тази ситуация:


трябва да премина в дясната пътна лента
трябва да премина в лявата пътна лента
мога да продължа движението си в същата пътна лента

При тази ситуация, на водача на червения автомобил е разрешено:


да продължи движението си в същата пътна лента
да премине в дясната пътна лента

да премине в лявата пътна лента

Разрешено ли е да навлезете и да се движите по BUS-лентата?


не
да

При тази ситуация навлизането в BUS-лентата е
разрешено за:


превозни средства от редовните линии за обществен
превоз на пътници

спиране за престой на всички автобуси
придвижване на повредено МПС
движение на бавнодвижещи се МПС

На кои ППС е разрешено движението в BUS - лентата след този знак?


на ППС от редовните линии за обществен превоз на
пътници

на всички автобуси
на таксиметровите автомобили
на бавнодвижещите се превозни средства

С този пътен знак се обозначава:


пътна лента за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници
платно за движение само на превозни средства от
редовните линии за обществен превоз на пътници

автомобилен път
път за движение само на автобуси

При тази ситуация на кои от посочените ППС е
разрешено да се движат в средната пътна лента:


автобуси
леки автомобили

товарни автомобили с допустима максимална маса над
3,5т
товарни автомобили с допустима максимална маса до
3,5т

При тази ситуация в средната пътна лента е:


разрешено движението на автобуси с ремаркета
разрешено движението на леки автомобили с ремаркета

забранено движението на товарни автомобили с
ремаркета
забранено движението на товарни автомобили с
полуремаркета

На път с три пътни ленти за движение в една посока,
указани с пътен знак, в крайната лява лента е
забранено движението на:


превозни средства, които не могат да развиват
максималната за пътя скорост
превозни средства, на които е забранено да развиват
разрешената за пътя максимална скорост

превозни средства, водачите на които са със стаж помалко от 1 година

При тази ситуация, в крайната лява пътна лента е
забранено движението на:


леки автомобили с ремаркета над 750 кг
мотоциклети
мотопеди

всички товарни автомобили

Кои от посочените условия е необходимо да бъдат
налице за да може водачите на мотопеди да
използват за движение пътния банкет?


пътният банкет да е разположен отдясно по посока на
движението им и да е годен за това
да няма специално предназначена за тях пътна лента
да не пречат на другите участници в движението

пътният банкет да е сигнализиран с пътен знак

Мотопедистите могат да използват за движение
пътния банкет, който:


се намира отдясно по посока на движението им
се намира отляво по посока на движението им
е по-удобен за тях, независимо от коя страна на пътя се
намира

 

На кои от изброените пътни превозни средства е
разрешено движението по пътния банкет?


мотопеди
велосипеди

мотоциклети
автомобили с допустима максимална маса до 1,5 т

Когато има обозначена с пътен знак пътна лента за
бавнодвижещи се ППС, водачите на такива ППС:


са длъжни да използват за движение тази лента
използват тази лента само когато тя е свободна
не са задължени да я използват

При тази ситуация, движението по обозначената с
пътен знак лента за бавнодвижещи се ППС е:


разрешено за автомобили обозначени с опознавателен
знак „бавнодвижещи се ППС”
разрешено за автомобили, които не могат да се движат
със скорост по-висока от 30 км/ч

забранено за трактори
забранено за товарни автомобили

 

При тази ситуация, движението по обозначената с
пътен знак лента за бавнодвижещи се ППС е:


разрешено за автомобили обозначени с опознавателен
знак „бавнодвижещи се ППС”
разрешено за автомобили, които не могат да се движат
със скорост по-висока от 30 км/ч

забранено за велосипеди
забранено за мотопеди

 

При тази ситуация водачът на бавнодвижещото се
ППС:


е задължен да използва най-дясната пътна лента
може да използва средната пътна лента при заобикаляне
може да използва крайната лява лента при завиване

може да използва крайната лява лента при изпреварване

 

Водачът на бавнодвижещо се пътно превозно
средство задължително се движи в най-дясната пътна
лента, освен при:


завиване
заобикаляне
изпреварване

При тази ситуация разрешено ли е да преминете по
трамвайните линии, за да изпреварите товарния
автомобил?


да
не