Тема 7
МАНЕВРИ

Преди да предприеме маневра водачът трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, като:


трябва да се съобрази с тяхното положение
трябва да се съобрази с посоката им на движение
трябва да се съобрази със скоростта им на
движение

не е задължен да се съобразява със сигналите,
които подават

При тази ситуация с предимство е:


синият автомобил
червеният автомобил

При тази ситуация, водачът на червения автомобил:


трябва да пропусне синия автомобил
е с предимство защото се намира отдясно
е с предимство защото е подал сигнал за маневра

При тази ситуация, водачът на червения автомобил:


трябва да пропусне синия автомобил, защото
навлиза в лентата, по която той се движи
преди да се включи в движението трябва да се
убеди, че няма да създаде опасност за другите
участници в него

е с предимство защото се намира отдясно

Преди да се включи в движението, водачът на ППС е длъжен:


да се убеди, че няма да създаде опасност за другите
участници в движението
да подаде сигнал със съответния пътепоказател

да подаде звуков или светлинен сигнал с фаровете,
с което да си осигури предимство
да изчака сигнал от другите водачи, че може да
потегли

Преди отклонение встрани, за навлизане в съседна пътна лента, водачът:


трябва да подаде сигнал със съответния
пътепоказател
трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за
другите участници в движението
трябва да пропусне ППС, които се движат по тази
лента

трябва да пропусне ППС движещи се по нея, само
ако тази лента е за насрещното движение 

При тази ситуация с предимство е водачът:


на червения автомобил
на синия автомобил

Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?


водачът на лекия автомобил
водачът на товарния автомобил

При тази ситуация кой от водачите трябва да осигури предимство?


на товарния автомобил, защото навлиза в
съседната пътна лента

на товарния автомобил, защото се се намира
отдясно
на лекия автомобил, защото не е подал сигнал за
маневра
на лекия автомобил, защото е по-назад от товарния

При тази ситуация с предимство е:


водачът на синия автомобил
водачът на червения автомобил

При тази ситуация с предимство е водачът на автомобила, който:


се намира отдясно
се намира отляво
първи е подал сигнал за маневра
е по-напред от другия

 

При тази ситуация водачът на лекия автомобил:


трябва да пропусне товарния автомобил, защото
навлиза в заеманата от него пътна лента

е с предимство при заобикалянето, защото е подал
сигнал за маневрата
е с предимство защото е по-близо до препятствието

Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?


водачът на товарния автомобил
водачът на лекия автомобил
водачът на автомобила, който пръв достигне до
препятствието

Когато има остров в средата на пътно платно с двупосочно движение, водачът:


трябва да премине от неговата дясна страна
трябва да премине от неговата лява страна
може да премине от неговата дясна или лява страна

Когато на кръстовище пътните ленти не са обозначени с пътна маркировка за движение в съответна посока, завиването надясно е разрешено да се извършва:


от най-дясната част на платното за движение
от която и да е част на платното за движение, ако
радиусът на завиване на автомобила е по-голям от
радиуса на завоя

във всички случаи от най-удобната за водача пътна
лента

 

Когато на кръстовище пътните ленти са обозначени за движение в съответна посока,завиването надясно може да се извърши:


от пътна лента обозначена за завиване надясно
от която и да е пътна лента, ако радиусът на
завиване на автомобила е по-голям от радиуса на
завоя
от най-дясната пътна лента по посока на
движението

във всички случаи от най-удобната за водача пътна
лента

Разрешено ли е да започнете завиването надясно от най-лявата пътна лента на платното за движение?


да, но само когато радиусът на завиване на
автомобила е по-голям от радиуса на завоя

да, винаги когато пътните ленти не са обозначени с
пътна маркировка
да, във всички случаи
не

Коя линия указва правилната траектория за движение при завиване надясно?


червената
синята

Завиването наляво може да се извършва:


от най-лявата пътна лента по посока на движението
от всяка лента, обозначена за завиване наляво
от най-лявата част на еднопосочно пътно платно

от най-удобната за водача пътна лента

Коя линия указва правилната траектория за движение при завиване наляво?


синята
червената
и двете

При тази ситуация трябва да пропусна пешеходеца.


правилно
неправилно

При тази ситуация:


трябва да пропусна пешеходеца
не съм задължен да пропусна пешеходеца, защото
завивам надясно
не съм задължен да пропусна пешеходеца, защото
той не е достигнал средата на платното за движение

При тази ситуация трябва:


да пропусна пешеходеца
да премина преди пешеходеца

При тази ситуация:


трябва да пропусна пешеходеца
мога да премина преди пешеходеца, ако той се
движи бавно
не съм задължен да пропусна пешеходеца, защото
пешеходната пътека не е маркирана

При тази ситуация съм с предимство и не съм задължен да пропусна пешеходеца:


неправилно
правилно

При тази ситуация трябва да пропусна пешеходеца.


правилно
неправилно

При тази ситуация трябва да пропусна пешеходеца.


правилно
неправилно

При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете червения автомобил?


да
не

При тази ситуация трябва:


да пропусна червения автомобил
да премина преди червения автомобил

При тази ситуация трябва:


да пропусна червения автомобил
да премина преди червения автомобил

При тази ситуация трябва:


да премина преди червения автомобил
да пропусна червения автомобил

При тази ситуация с предимство е:


автомобилът, който завива надясно
автомобилът, който завива наляво

 

При тази ситуация:


водачът на зеления автомобил е задължен да
пропусне червения автомобил

водачът на червения автомобил е задължен да
пропусне зеления автомобил 

Как ще постъпите при тази ситуация?


пропускам червения автомобил
преминавам преди червения автомобил

При тази ситуация синият автомобил е с предимство.


правилно
неправилно

При тази ситуация съм задължен да пропусна синия автомобил.


неправилно
правилно

При тази ситуация съм с предимство за преминаване преди червения автомобил.


неправилно
правилно

При тази ситуация съм с предимство пред червения автомобил:


неправилно
правилно

При тази ситуация червеният автомобил е с предимство.


неправилно
правилно

При тази ситуация с предимство е:


червеният автомобил
синият автомобил

При тази ситуация трябва да пропусна синия автомобил.


правилно
неправилно

При тази ситуация трябва да премина преди червения автомобил.


неправилно
правилно

При тази ситуация трябва:


да премина преди автомобила и пешеходеца
да пропусна автомобила
да пропусна пешеходеца

При тази ситуация водачът на товарния автомобил:


трябва да пропусне двата автомобила, защото
излиза от гараж
трябва да пропусне пешеходците

е с предимство пред синия автомобил, защото се
намира от дясната му страна

При тази ситуация съм с предимство, защото се движа направо.


неправилно
правилно

При тази ситуация преминавам с предимство преди трамвая.


неправилно
правилно

При тази ситуация с предимство ли сте пред трамвая, който завива?


не
да

При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете трамвая?


да, защото е релсово ППС
не, защото се движа направо

 

При тази ситуация с предимство е водачът на:

трамвая

лекия автомобил