Тема 8
ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ

При приближаване към кръстовище водачът трябва:


своевременно да прецени как се определя реда за
преминаване през кръстовището
своевременно да заеме пътна лента, която е предназначена
за неговата посока на движение
да има готовност за намаляване на скоростта

да увеличи скоростта за да премине по-бързо през
кръстовището

При приближаване към кръстовище водачът трябва:


своевременно да заеме пътна лента, която е предназначена
за неговата посока на движение
да управлява с готовност за спиране

да подаде звуков или светлинен сигнал, когато е с
предимство
да има готовност да пропусне преминаващи през платното
за движение пешеходци

Разрешено ли е на водача на ППС да навлезе в кръстовище, ако обстановката ще го принуди да спре в кръстовището и да възпрепятства преминаването през него?


не
да, при разрешаващ сигнал на светофар
да, но само когато се намира на пътя с предимство

Разрешено ли е да навлезете в кръстовище, ако преди да преминете ще се наложи да спрете в кръстовището?


не, ако по този начин ще възпрепятствам преминаването
през него
не, ако изходът на кръстовището е зает и ще остана с
превозното средство в кръстовището

да, когато се намирам на пътя с предимство
да, винаги

В кой от случаите водачът не трябва да навлиза в кръстовище?


когато обстановката ще го принуди да спре в кръстовището,
при което ще възпрепятства напречното движение
когато по напречния път приближава автомобил със
специален режим на движение

когато преминаването се регулира от светофар със жълта
мигаща светлина

В кой от изброените случаи при този сигнал на светофара е забранено да навлезете в кръстовището?


когато ще се наложи да остана в кръстовището поради
задръстване

когато на платното за движение има стоп-линия
когато на кръстовището са поставени пътни знаци относно
предимството

При този сигнал на светофара навлизането в кръстовището е: 


разрешено, освен когато водачът може да остане в
кръстовището поради задръстване

разрешено без ограничения
забранено

Ще извърши ли нарушение водачът, ако при тази
ситуация завие в обратна посока?


да
не

При тази ситуация разрешено ли е червеният автомобил да продължи движението си направо?


не
да

При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?


не
да

При тази ситуация разрешено ли е водачът на лекия автомобил да завие надясно?


не
да

 

При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?


не
да

Редът за преминаване на автомобила и мотоциклета през това кръстовище се определя:


с „правилото на десния”
в зависимост от посоката им на движение
в зависимост от категорията на превозните средства

Редът за преминаване на тези автомобили през кръстовището се определя:


от пътните знаци относно предимството
с правилото за „предимството на дясностоящия”
в зависимост от посоката на движение на автомобилите

При тази ситуация, при определяне на реда за преминаване през кръстовището, се прилагат следните правила:


ППС, които са на пътя с предимство, трябва да преминат
преди ППС от другия път
завиващите наляво ППС от пътя с предимство пропускат
насрещнодвижещите се ППС

ППС на пътя с предимство, помежду си прилагат правилото
за „предимството на дясностоящия”

 

При тази ситуация при определяне на реда за преминаване през кръстовището се прилагат следните правила:


ППС, на пътя с предимство, трябва да преминат преди ППС
на другия път
ППС на пътя с предимство, помежду си прилагат правилото
за „предимството на дясностоящия”

завиващите наляво ППС от пътя с предимство пропускат
насрещнодвижещите се ППС

При тази ситуация при определяне на реда за преминаване през кръстовището се прилагат следните правила:


ППС на пътя с предимство, трябва да преминат преди ППС
от другите пътища
ППС на пътя с предимство, помежду си прилагат правилото
за „предимството на дясностоящия”

завиващите наляво ППС от пътя с предимство пропускат
насрещнодвижещите се ППС

Редът за преминаване на тези автомобили през кръстовището се определя:


с правилото за „предимството на дясностоящия”
в зависимост от посоката на движение на автомобилите

Редът за преминаване на тези автомобили през кръстовището се определя:


с правилото за „предимството на дясностоящия”
в зависимост от посоката на движение на автомобилите

При тази ситуация при определяне на реда за преминаване през кръстовището се прилагат следните правила: 


през кръстовището преминават ППС, които имат
разрешаващ сигнал от светофара
завиващите наляво ППС на разрешаващ сигнал пропускат
насрещнодвижещите

ППС на разрешаващ сигнал, помежду си прилагат
правилото за „предимството на дясностоящия”

Редът за преминаване на тези автомобили през кръстовището се определя:


от сигналите на регулировчика
с правилото за „предимството на дясностоящия”
в зависимост от посоката на движение на автомобилите

При несъответствие между сигналите на регулировчика, сигналите на светофара и пътните знаци относно предимството трябва да се съобразявате:


със сигналите на регулировчика
с предписанията на пътните знаци
със сигналите на светофара

При тази ситуация, при преминаване през кръстовището, трябва да се съобразявате:

                                                                                       ??????-снимка
със сигналите на регулировчика
със сигналите на светофара
с предписанията на пътните знаци относно предимството

При тази ситуация редът за преминаване на автомобилите през кръстовището се определя:


от сигналите на регулировчика
от пътните знаци относно предимството
в зависимост от посоката на движение на автомобилите
с „правилото на десния”

При тази ситуация редът за преминаване на автомобилите през кръстовището се определя: